Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2021

Sme vášniví hráči a preto chápeme, že hrať treba vždy fér a s rešpektom ku všetkým partnerom, či už ide o zamestnancov, zákazníkov, lokálnu komunitu či životné prostredie. Pre Pixel Federation je tak zodpovedné podnikanie prirodzenou súčasťou firemnej kultúry. Naši zamestnanci sa rok čo rok zapájajú do dobrovoľníckych aktivít a neziskových projektov, či už finančne, svojím časom alebo expertízou. A my sa snažíme nezaostávať.

Dlhoročne sa v rámci CSR úspešne venujeme našej srdcovej oblasti – vzdelávaniu, no v roku 2021 sa nám podarilo rozšíriť našu stratégiu aj o environmentálne témy. Na lokálnej úrovni podporujeme ochranu vzácnych biotopov v Malých Karpatoch a projekty výsadby zelene v hlavnom meste. Na globálnej úrovni sme vstúpili do aliancie Playing for the Planet Alliance, vedenou pod záštitou Programu Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) a spoločne so svetovými štúdiami sa zaviazali prispieť k environmentálnej zmene v hernom priemysle. Medzi naše nové ciele pribudlo znižovanie uhlíkovej stopy, integrácia zelených tém do našich hier a motivovanie hráčskej komunity k aktívnemu environmentálnemu správaniu aj v reálnom živote.

V roku 2021 sa nám podarilo podporiť alebo spolutvoriť 14 projektov, pričom 78 percent CSR financií bolo použitých na vzdelávacie a 22 percent na environmentálne témy. Samostatnú kapitolu tvoria aktivity z iniciatívy našich zamestnancov, podporené ich časom, expertízou alebo peňažne.

Vzdelávacie projekty

Už pri vzniku našej firmy v roku 2007 sme založili platformu Edufactory, v rámci ktorej sa dlhodobo venujeme podpore, ale aj samotnej tvorbe vzdelávacích aktivít. Spoločným kritériom projektov je inovatívny prístup, gamifikácia, edukácia a technológie.

Projekty, ktoré podporujeme finančne či personálne

Dávame šancu vzdelávacím iniciatívam, ktoré majú odvahu posúvať hranice vo vzdelávaní. Ich cieľom je vytvoriť bezpečné a motivačné prostredie pre mladých a odovzdať im znalosti nevyhnutné pre potreby 21. storočia.

 • Edulienka je vzdelávací projekt pre deti prvého a druhého stupňa. S dlhodobou finančnou podporou od Pixel Federation bolo možné zabezpečiť expanziu školy z počiatočných 15 na 100 detí a umožniť tak študovať aj deťom zo sociálne slabších rodín. Zároveň sa podarilo vytvoriť štandardizovanú vzdelávaciu metodiku a ponúknuť ju aj iným školám na Slovensku.
 • Finančne sme podporili aj Buddy Program, poskytujúci podporu deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich rodinách. V rámci tohto programu trávia deti spoločne s dobrovoľníkmi svoj voľný čas, budujú si bezpečný, dôverný vzťah a zároveň získajú oporu pri svojom ďalšom životnom rozvoji.
 • Budúcnosť INAK je 3-ročný mimoškolský program pre mladých od 11 do 15 rokov, zameraný na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností. Cez mentoring a bezpečné kreatívne prostredie povzbudzuje deti k rozvoju ich schopností a aktívnemu riešeniu problémov. Programu sme poskytli finančné zdroje, aby sa mohol rozšíriť do regiónov a poskytnúť možnosť rastu čo najviac deťom.
 • Hemisféra organizuje kurzy a tábory pre deti a mládež, zamerané na programovanie, animáciu a tvorbu obsahu. Keďže veríme, že ide o kľúčové zručnosti 21.storočia, podporujeme Hemisféru mentorsky a pomáhame jej zviditeľniť sa.
 • Finančne sme prispeli aj na vybudovanie verejného Observatória v areáli novej budovy Nemeckej školy v Bratislave, aby mali aj deti príležitosť zažiť si pohľad na hviezdy z väčšej blízkosti.
 • Veríme, že kvalitná veda mení našu krajinu k lepšiemu a posúva ju vpred. Preto sme finančne podporili konkrétnych vedcov prostredníctvom ESET Science Award, ocenenia, ktoré skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy.

Projekty, ktoré spolutvoríme

Sme herní vývojári. Poznáme inovatívne postupy, platformy, možnosti a o naše skúsenosti sa chceme podeliť. Hľadáme cesty ako dať deťom a študentom nástroje, aby mohli aj oni sami skúsiť tvoriť, či už hru vlastnú aplikáciu alebo vlastnú cestu k vzdelaniu.

 • Projekt V hľadáčiku chce posilniť tínedžerov v hľadaní si vlastnej cesty v možnostiach vzdelávania a pracovných príležitostí cez porozumenie sebe. Projekt realizuje spoluzakladateľka Pixel Federation Lucia Šicková a kouč Michal Pažitka. Vytvárame podmienky, aby sa projekt mohol otestovať v pilotnej verzii a po úspešnom dokončení potenciálne škálovať ďalej.
 • Futureton je súťaž, ktorá motivuje mladých ľudí, aby sa nebáli navrhnúť a vytvoriť vlastné riešenie k aktuálnym problémom. Projekt sme finančne podporili a participovali na jeho realizácii pri tvorbe konceptu, ako panelisti aj ako hodnotitelia.
 • Butterfly Effect je vzdelávací platforma, fungujúca od roku 2016 do 2022, v spolupráci firiem Sygic, Leaf, Pixel Federation a HubHub, s cieľom vytvoriť priestor, kde digitálne firmy môžu zdieľať svoje skúsenosti s mladými ľuďmi, vzdelávať ich na reálnych zadaniach a za spolupráce lídrov z biznisu. Program sme od začiatku finančne podporovali, strategicky smerovali a mentorovali.

Environmentálne projekty

V roku 2021 sme spustili projekt Pixel Green Act a tým oficiálne definovali našu CSR stratégiu v oblasti boja proti klimatickej zmene. Naším cieľom je zdieľať vedomosti a hľadať inovatívne riešenia smerujúce k udržateľnosti, zmapovať a redukovať našu uhlíkovú stopu a v neposlednom rade inšpirovať ostatných k udržateľnému konaniu.

Lokálne environmentálne projekty

Ako firma so sídlom v Bratislave sme sa zamerali na podporu programov priamo v našom meste a v blízkom okolí Malých Karpát.

 • Pixel Federation podporilo projekt 10 000 stromov – iniciatívu systematickej obnovy a udržateľnosti drevín v hlavnom meste. Poskytli sme zdroje na výsadbu 17 stromov na Šancovej ulici pri Železničnej stanici a prispeli na výsadbu ďalších takmer 100 stromov na konkrétnych školských ihriskách.
 • Finančne podporujeme prácu Malokarpatských lesoochranárov pracujúcich na ochrane a obnove prírodných biotopov, mokradí a vodných plôch, na zjemňovaní hospodárenia v lesoch s cieľom zlepšenia biodoverzity a zvýšenia ich odolnosti voči klimatickej zmene.
 • Už druhý rok podporujeme vzdelávací program Lifbee Academy, zameraný na sociálne zodpovedné podnikanie v biotechnológiách s potenciálom znižovať environmentálnu záťaž, ako sú napríklad nové udržateľné bio materiály, spôsoby recyklácie a biodegradácie, či systémy zachytávania CO2.
 • Peňažným darom sme podporili aj komunitný projekt obnovy Šrobárovho námestia, kde má vzniknúť nový petržalský park, vrátane náučného chodníka, výbehu pre psov a komunitného pavilónu na príležitostné detské vystúpenia.

Globálne environmentálne projekty

Ako firma s hráčskou komunitou po celom svete nemôžeme naše ekologické aktivity obmedziť výlučne na Slovensko. Preto sme ku koncu roka 2021 vstúpili do aliancie Playing for the Planet, iniciatívy vedenej pod krídlami OSN, s ambíciou spolutvoriť environmentálnu zmenu v globálnom hernom biznise. Aliancia 32 svetových herných štúdií len za minulý rok zapojila do ekologických tém svojich dokopy 130 miliónov hráčov a aj s ich pomocou zasadila vyše milion stromov po celom svete. Vstupom do aliancie sme sa zaviazali:

 • podporovať fyzické inovácie prostredníctvom vzdelávania. Medzi naše súčasné vzdelávacie projekty zaradíme aj environmentálne vzdelávanie a podporu mladej generácie v hľadaní hmatateľných a inovatívnych riešení v boji s klimatickou zmenou
 • implementovať environmentálne témy priamo do našich hier, s cieľom upozorniť hernú komunitu na akútne problémy odlesňovania a znečisťovania oceánov a motivovať ich k ekologickému správaniu. Najobľúbenejšie hry, vrátane Diggy’s Adventure, TrainStation2 a Port City, ktoré denne zahrá viac ako štvrť milióna ľudí po celom svete, budú vzdelávať a odmeňovať hráčov za plnenie environmentálnych úloh v hre a zároveň ich podporovať k rovnakému správaniu aj mimo herného sveta
 • zmapovať svoju súčasnú uhlíkovú stopu s cieľom znížiť ju na nulu
 • zúčastniť sa každoročného stretnutia herných developerov v aliancii Playing for the Planet – akcie Green Game Jam 2022

Zamestnanecké aktivity

Samostatnú kategóriu CSR aktivít vznikajúcich na pôde Pixel Federation tvorí filantropia zo strany našich zamestnancov. Ide o projekty, ktoré sa rozhodli proporiť, či už svojou odbornou expertízou, časom alebo finančne.

Medzi také projekty patrí aj platforma Kto pomôže Slovensku, ktorá vznikla okolo zakladateľa Pixel Federation Šimona Šicka počas prvej vlny pandémie s cieľom pomôcť finančne a materiálne zdravotníkom v prvej línii. Naši kolegovia promptne vytvorili webstránsku, naprogramovali aplikáciu, pomáhali ako dobrovoľníci s organizáciou, komunikáciou i logistikou. Platforme sa podarilo v krátkom čase vytvoriť vlnu solidarity a prepojiť zdravotnícke zariadenia s darcami. Od svojho vzniku vyzbierala na pomoc vyše 1 a pol milióna eur a postupne rozšírila svoje aktivity o psychologickú pomoc jednotlivcom a energetické balíčky nemocničnému personálu.

Svetielko nádeje je občianske združenie zamerané na zlepšovanie života detí s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. Naši zamestnanci ich podporili priamym percentuálnym darom zo svojej decembrovej výplaty sumou 8100 EUR. Občianske združenie Majme Srdce, ktoré hľadá opusteným zvieratám nový domov či dočasnú opateru, podporili pixláci darom 680 eur na úhradu veterinárnych faktúr. Zároveň už tretím rokom píšu listy a posielajú vianočné darčeky seniorom z domovov sociálnych služieb prostredníctvom občianskej iniciatívy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Finančnú podporu poskytli zamestnanci aj o.z. Terra Therapeutica, ktorá sa venuje arteterapii v procese socializácie, reedukácie a liečby, aj najstaršiemu bratislavskému futbalovému klubu FC Petržalka.